سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

فقط خدا رو عشقه
 
لینک دوستان

عکس و تصویر احمدی نژاد باید محاکمه شود... او را محاکمه کنید... محکوم کنید... زندانیش کنید... اعدامش کنید... ...

احمدی نژاد باید محاکمه شود...

او را محاکمه کنید...

محکوم کنید...

زندانیش کنید...

اعدامش کنید...

قطعه قطعه اش کنید...

بسوزانیدش...

خاکسترش را هم به باد دهید...

باور کنید جرمی از جرم او سنگین تر نیست...

او به رعیت ها کرامت انسانیشان را یادآوری کرد...

او باعث شد تا کابوس خمینی بت شکن بار دیگر خواب طاغوت ها را برآشوبد...

او هیمنه و ابهت بت اشرافیت را در هم شکست...

او یاد انقلاب خمینی کبیر را خودسرانه در اذهان احیا کرد...

او خاکریز تنهاترین سردار بود در نبرد نهایی با اسلام آمریکایی...

او فرزند انقلاب بود و از جنس مردم پابرهنه و چه جرمی بزرگتر از پابرهنه بودن یک سردار!

چه جرمی بزرگتر از این که پابرهنه بیایی و پابرهنه بروی تا از جنس مردم باشی...

احمدی نژاد را محاکمه کنید...

به او رحم نکنید.../// بخش? از ویرانی هایی که دولت دکتر احمدی نژاد تحویل روحانی داد:

1 - افزا?ش 3 برابر? کاربران ا?نترنت در دولت دهم
2 - بزرگراهها?کشور : تا قبل از دولت نهم : 4713 ک?لومتر، اکنون : 13 هزار 223 ک?لومتر 2 . 8 برابر
3 - آزادراهها? کشور : تا قبل از دولت نهم : 1086 ک?لومتر، اکنون : 2349 ک?لومتر 2 . 1 برابر 4 - آسفالتراهها? روستا?? : تا قبل از دولت نهم : 54هزار و 994 ک?لومتر، اکنون : 101 هزار و 450 ک?لومتر1 . 8 برابر
5 - آزاد راه احداث شده در کشور : دولت اص?حات : 374 ک?لومتر، دولت احمد? نژاد :
1263 ک?لومتر 3 . 4 برابر
6 - بزرگراه احداث شده در کشور : دولت اص?حات : 2537 ک?لومتر، دولت
احمد? نژاد : 8510 ک?لومتر 3 . 3 برابر 7 - آسفالت راه روستا?? : دولت اص?حات : 29 هزار و 213
ک?لومتر، دولت احمد? نژاد : 46 هزار و 456 ک?لومتر 1 . 6 برابر
8 - افزا?ش 50 درصد? سهم تول?د
محصو?ت پتروش?م? ا?ران در خاورم?انه، از 16 درصد در سال 84 به 24 درصد در سال 91
9 -افزا?ش 40 م?ل?ون تن? ظرف?ت تول?د پتروش?م? در کشور از سال 84 تا کنون
10 - از سال 84 تا 91ب?ش از 52 طرح پتروش?م? به ارزش? ب?ش از 22 م?ل?ارد د?ر در کشور به بهره بردار? رس?ده است .
11 - با اجرا? طرح سهم?ه بند? بنز?ن سال 86 و همچن?ن هدفمند? ?ارانه ها سال 89 تاکنون پا?ان91 ب?ش از 92 م?ل?ارد ل?تر صرفه جو?? در مصرف سوخت حاصل شده که معادل با 60 م?ل?ارد د?ر
برآورد م? شود .
12 - سهم جا?گاه ها? CNG ا?جاد شده در کشور در کاهش مصرف سوخت 25 % و
سهم هدفمند? ?ارانه ها وسهم?ه بند? بنز?ن در ا?ن کاهش مصرف 75 % بوده است .
13 - ظرف?تن?روگاه? نصب شده در کشور در سال 84 معادل با 38 هزار مگاوات بود اما در سال 91 به 70هزار مگاوات رس?ده است .
14 - صادرات برق در سال 91 برا? نخست?ن بار از مرز 11 م?ل?ارد ک?لوواتساعت گذ شت در حال?که سال 84 ا?ن م?زان تنها 2 . 7 م?ل?ارد ک?لووات ساعت بود .
15 - تعداد مشترکانبرق در کشور در ابتدا? دولت نهم 19 م?ل?ون واحد بوده که در سال 91 به ب?ش از 28 م?ل?ون مشترکرس?ده است .
16 - هدف برنامه چهارم توسعه برا? صادرات غ?رنفت? 53 م?ل?ارد د?ر بود اما دولتها?
نهم و دهم با صادرات غ?رنفت? 79 م?ل?ارد د?ر? در زمان برنامه ب?ش از 150 درصد از اهداف برنامهرا محقق کردند .
17 - سهم بازار سرما?ه بورس نسبت به تول?د ناخالص داخل? از 17 درصد در سال84 به ب?ش از 50 درصد در ابتدا? سال 92 رس?ده است .
18 - در سال 91 برا? نخست?ن بار تول?د
ناخالص داخل? کشور از مرز 500 م?ل?ارد د?ر فراتر رفت .
19 - افزا?ش 9 برابر? ارزش بازار سرما?ه
بورس و فرابورس، ارزش بازار سرما?ه در سال 84 برابر با 32 هزار م?ل?ارد تومان بود که در حالحاضر به ب?ش از 290 هزار م?ل?ارد تومان رس?ده است .
20 - در سال 84 تعداد مقا?ت ISI ا?ران در
زم?نه نانو تنها 287 مقاله بود اما ا?ن تعداد در سال 91 به 3650 مقاله رس?د که رشد? 12 برابر?را نشان م? دهد?.


[ یکشنبه 94/4/7 ] [ 8:46 عصر ] [ مهتاب مسیحا ] [ نظرات () ]

عکس و تصویر احمدی نژاد باید محاکمه شود... او را محاکمه کنید... محکوم کنید... زندانیش کنید... اعدامش کنید... ...

احمدی نژاد باید محاکمه شود...

او را محاکمه کنید...

محکوم کنید...

زندانیش کنید...

اعدامش کنید...

قطعه قطعه اش کنید...

بسوزانیدش...

خاکسترش را هم به باد دهید...

باور کنید جرمی از جرم او سنگین تر نیست...

او به رعیت ها کرامت انسانیشان را یادآوری کرد...

او باعث شد تا کابوس خمینی بت شکن بار دیگر خواب طاغوت ها را برآشوبد...

او هیمنه و ابهت بت اشرافیت را در هم شکست...

او یاد انقلاب خمینی کبیر را خودسرانه در اذهان احیا کرد...

او خاکریز تنهاترین سردار بود در نبرد نهایی با اسلام آمریکایی...

او فرزند انقلاب بود و از جنس مردم پابرهنه و چه جرمی بزرگتر از پابرهنه بودن یک سردار!

چه جرمی بزرگتر از این که پابرهنه بیایی و پابرهنه بروی تا از جنس مردم باشی...

احمدی نژاد را محاکمه کنید...

به او رحم نکنید.../// بخش? از ویرانی هایی که دولت دکتر احمدی نژاد تحویل روحانی داد:

1 - افزا?ش 3 برابر? کاربران ا?نترنت در دولت دهم


2 - بزرگراهها?کشور : تا قبل از دولت نهم : 4713 ک?لومتر، اکنون : 13 هزار 223 ک?لومتر 2 . 8 برابر


3 - آزادراهها? کشور : تا قبل از دولت نهم : 1086 ک?لومتر، اکنون : 2349 ک?لومتر 2 . 1 برابر 4 - آسفالتراهها? روستا?? : تا قبل از دولت نهم : 54هزار و 994 ک?لومتر، اکنون : 101 هزار و 450 ک?لومتر1 . 8 برابر


5 - آزاد راه احداث شده در کشور : دولت اص?حات : 374 ک?لومتر، دولت احمد? نژاد :
1263 ک?لومتر 3 . 4 برابر


6 - بزرگراه احداث شده در کشور : دولت اص?حات : 2537 ک?لومتر، دولت
احمد? نژاد : 8510 ک?لومتر 3 . 3 برابر

7 - آسفالت راه روستا?? : دولت اص?حات : 29 هزار و 213
ک?لومتر، دولت احمد? نژاد : 46 هزار و 456 ک?لومتر 1 . 6 برابر

8 - افزا?ش 50 درصد? سهم تول?دمحصو?ت پتروش?م? ا?ران در خاورم?انه، از 16 درصد در سال 84 به 24 درصد در سال91


9 -افزا?ش 40 م?ل?ون تن? ظرف?ت تول?د پتروش?م? در کشور از سال 84 تا کنون


10 - از سال 84 تا 91ب?ش از 52 طرح پتروش?م? به ارزش? ب?ش از 22 م?ل?ارد د?ر در کشور به بهره بردار? رس?ده است .


11 - با اجرا? طرح سهم?ه بند? بنز?ن سال 86 و همچن?ن هدفمند? ?ارانه ها سال 89 تاکنون پا?ان91 ب?ش از 92 م?ل?ارد ل?تر صرفه جو?? در مصرف سوخت حاصل شده که معادل با 60 م?ل?ارد د?ر
برآورد م? شود .


12 - سهم جا?گاه ها? CNG ا?جاد شده در کشور در کاهش مصرف سوخت 25 % و
سهم هدفمند? ?ارانه ها وسهم?ه بند? بنز?ن در ا?ن کاهش مصرف 75 % بوده است .


13 - ظرف?تن?روگاه? نصب شده در کشور در سال 84 معادل با 38 هزار مگاوات بود اما در سال 91 به 70هزار مگاوات رس?ده است .


14 - صادرات برق در سال 91 برا? نخست?ن بار از مرز 11 م?ل?ارد ک?لوواتساعت گذ شت در حال?که سال 84 ا?ن م?زان تنها 2 . 7 م?ل?ارد ک?لووات ساعت بود .


15 - تعداد مشترکانبرق در کشور در ابتدا? دولت نهم 19 م?ل?ون واحد بوده که در سال 91 به ب?ش از 28 م?ل?ون مشترکرس?ده است .


16 - هدف برنامه چهارم توسعه برا? صادرات غ?رنفت? 53 م?ل?ارد د?ر بود اما دولتها?
نهم و دهم با صادرات غ?رنفت? 79 م?ل?ارد د?ر? در زمان برنامه ب?ش از 150 درصد از اهداف برنامهرا محقق کردند .


17 - سهم بازار سرما?ه بورس نسبت به تول?د ناخالص داخل? از 17 درصد در سال84 به ب?ش از 50 درصد در ابتدا? سال 92 رس?ده است .


18 - در سال 91 برا? نخست?ن بار تول?د
ناخالص داخل? کشور از مرز 500 م?ل?ارد د?ر فراتر رفت .


19 - افزا?ش 9 برابر? ارزش بازار سرما?ه
بورس و فرابورس، ارزش بازار سرما?ه در سال 84 برابر با 32 هزار م?ل?ارد تومان بود که در حالحاضر به ب?ش از 290 هزار م?ل?ارد تومان رس?ده است .


20 - در سال 84 تعداد مقا?ت ISI ا?ران در
زم?نه نانو تنها 287 مقاله بود اما ا?ن تعداد در سال 91 به 3650 مقاله رس?د که رشد? 12 برابر?را نشان م? دهد?.


[ یکشنبه 94/4/7 ] [ 8:44 عصر ] [ مهتاب مسیحا ] [ نظرات () ]بهترین نصیحتی که پدرم به من کرده و او هم خود از پدرش شنیده این است که در شب اقدام به رفع و رجوع مشکلات نکنم چرا که در شب خاصیتی هست که موجب می شود مشکلات وجهه بغرنج تری پیدا کنند .

مری یوسن Mary Usen از نیویورک گفته است:در من اهمیت مرتب کردن رختخوابم در هر صبح را به من آموخت . شش ساله بودم و او به من نشان داد که افراد در ارتش چگونه تختخوابشان را مرتب می کنند و بدین منظور هر روز تختخواب مرا چک می کرد. امروزه تختخوابم تنها چیز موجود در زندگیم می باشد که همواره مرتب و منظم می باشد.

مونیک سیترون استامپلمن Monique Citron Stampleman از نیویورک گفته است: شاد بودن چقدر مهم است . پدر من هرگز خسته نبود ؛ او اغلب روی سرش می ایستاد تا سه فرزندش را تحت تاثیر قرار دهد و با انجام کارهای ساده این چنینی این زندگی یکنواخت و بی هیجان ما را شور و هیجان می بخشید . به عنوان مثال یک بار ما را ترغیب کرد یکی از داستانهای پر مخاطره ژول ورن به نام سفری به ماهی فروش ( با اختاپوس زنده اش ) را تجسم کنیم . پدرم آموخت که زندگی وقتی قرین شادی گردد بهتر خواهد بود و دیگران را همراه ما می سازد.

هیلاری هیندل Hilary Heindl از ماساچوست گفته است: اکثر صبح ها زمانی که پدرم مرا به مدرسه می رساند این ضرب المثل را تکرار می کرد " کلاهت را بپا " منظورش این بود که قدر و منزلت خودت را فراموش نکن . بارها در طول زندگی این ضرب المثل را مورد استفاده قرار دادم . این ضرب المثل انگیزه بخش من برای اتمام روابط خطرناک بود و خاطر نشان می کرد که در کار، تواناییهای خودم را دست کم نگیرم . به یمن این نصیحت حکمت آمیز اجازه ندادم عدم خودباوری مانعی برای تحقق اهدافم گردد .

وینفرد نوروود Winifred Norwood از ماینی Maine گفته است: در اوایل دهه 1960 که من در حال بزرگ شدن بودم پدرم مطمئن شد که هر آنچه را که یک مرد باید بتواند انجام دهد را من یاد گرفته ام . او به من یاد داد چگونه از لوازم برقی استفاده کنم ، برای نصب آنتن رادیو به پشت بام بروم. او می خواست من تشخیص دهم که می توان زن باشم اما کاملا متکی به خود و مستقل .

کارولین ژوریس Carolyn Juris از نیویورک گفته است :وقتی برای اولین بار پا به دنیای کار گذاشتم پدرم به من گفت به خاطر داشتن نام معاون شرکت به اندازه از یاد نبردن نام کار فرما اهمیت دارد . اگر شما چیزی نیاز داشته باشید این درخواست شما به گوش کارفرما نخواهد رسید مگر اینکه با کسی که برنامه های رییس را مدیریت می کند رابطه خوبی داشته باشید و این فرد کسی نیست به جز معاون و دستیار رییس . بعد از مدتی که خودم به عنوان دستیار شرکتی کار کردم اقرار می کنم مطلبی که پدرم گفت کاملاً صحت دارد .

کیم پریوس بلومبرگ Kim Prywes Bloomberg از شیکاگو، ایلینویس Illinois گفته است:پدرم می گوید اگر می خواهی کاری انجام شود آن را به فرد پر مشغله ای بسپار تا آن را انجام دهد .او پزشک کوشا و سخت کوشی است که تلاش می کند بیمارانش را خوب بشناسد. با فرزند بزرگش توپ بازی می کند و سرگرمی های بی شمارش را دنبال می نماید . در زندگی شخصی ام دریافتم هر زمان که مشغله ام بیشتر می باشد فعالتر و خلاقتر می شوم .

لارا کار وینتون LaraCarr-Winton از آلاباما Alabama گفته است:پیش از ازدواج پدرم توصیه کرد که هرگز شکایت همسرم را نزد دوستان نبرم اگر مشکلاتمان را با همسرمان حل نکنیم زمینه دلخوری های پنهان فراهم می شود و باعث می شود که دوستان نسبت به همسرم دیدگاه خوشایندی نداشته باشند . با رعایت این راهنمایی پدرم، ازدواج موفقی داشتم .

جسیکا بار- گابریل Jessica Bar-Gabriel از آلبرتا Alberta گفته است:به دلیل اینکه تلفن دارد زنگ می خورد مجبور نیستید آن را جواب دهید . پدرم همواره احساس می کرد اگر در کنار دوست یا عضو خانواده ای هست آن فرد به شخص آن سوی خط ارجحیت دارد . او به من آموخت که بدون توجه به شرایط، بر روی افرادی که در کنارشان هستم تمرکز کنم .چرا که آنها شایسته دریافت توجه کامل من هستند .

لائورا سینرود Laura Sinrod از نیویورک گفته است :بهترین نصیحتی که پدرم به من کرده و او هم خود از پدرش شنیده این است که در شب اقدام به رفع و رجوع مشکلات نکنم چرا که در شب خاصیتی هست که موجب می شود مشکلات وجهه بغرنج تری پیدا کنند . اگر چه گاهی اوقات این موضوع را رعایت نکردم اما در این سالها گذر زمان بر درستی این پند صحه گذاشت . تاریکی شب می تواند باعت شود که کوچکترین موانع نفوذ ناپذیر و غیر قابل عبور به نظر آیند .

کریستین موناکو Kristin Monaco از واشینگتن دی سی گفته است :به یمن حرفهای پدرم دانستم که قبل از آنکه شروع به قلمه زدن کنم میانگین زمان آخرین یخبندان در منطقه ای که زندگی می کنم را بررسی کنم . آرزو دارم حیاط خانه ام روزی به مانند حیاط خانه او رشک برانگیز شود .

ایمی کنبی Amy Canby از کلورادو Colorado گفته است :پدرم می گفت برای جلوگیری از بروز افسردگی می بایست همواره چشم انتظار تحقق اتفاق خوبی باشید . حالا زمانی که بد خلق می شوم به آن چیز خوب فکر می کنم این چیز خوب می تواند یک تفرجگاه آفتابی ، سفر و ... باشد .


[ شنبه 94/2/12 ] [ 10:47 صبح ] [ مهتاب مسیحا ] [ نظرات () ]
          

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب


بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 26
کل بازدیدها: 161512